Stad kyrkjelege fellesnemnd er sett ned av dei kyrkjelege fellesnemndene i Eid og Selje. Kyrkjeleg fellesnemnd skal ta stilling til alle prinsipielle tilhøve i samanslåingsprosessen fram mot 1. januar 2020, og har som oppgåve å førebu, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og byggje Stad kyrkjelege fellesråd.