Utvalet skal handsame saker som gjeld tilhøvet mellom det nye kyrkjelege fellesrådet som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25Inndelingslova §26 og Hovudavtalen
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med samanslåinga av kyrkjelege fellesråd.

Partssamansett utval - PSU

Frå fellesnemnda:

Jan Magne Heggedal (leiar), Bryggja - pers. vara: Einar O. Midtbø

Sylvi Olsson (nestleiar), Selje - pers. vara: Leif Johnny Prestvik

Tone Lillian Stokke, Eid - pers. vara: Lars Frode Humborstad

Frå dei tilsette:

Per Røyset, Selje - pers. vara: Jon Inge Sigerland

Marta Elvebakke, Eid - pers. vara: Finn Arve Sundal

 

PARTSSAMANSETT UTVAL - MANDAT OG OPPGÅVER

I sak 06/17, i møte 13.11.17, gjorde fellesnemnda slikt vedtak:

  • Det vert oppnemnt eit partssamansett utval/administrasjonsutval som skal handsame, og gje uttalet til alle spørsmål som berører tilhøvet mellom arbeidsgjevar og tilsette før handsaming i fellesnemnda
  • Utvalet skal vere på 5 personar, der fellesnemnda oppnemner 3 medlemer med 3 varamedlemer og dei tilsette oppnemner 1 medlem med varamedlem frå dei to fellesrådsområda.
  • Utvalet handsamar saker som administrasjonsutval slik det framgår av Hovedavtalen (HA) § 10-1 a og b
  • Partssamansett utval har ikkje eige vedtaksmynde men er tilrådingsorgan for kyrkjeleg fellesnemnd
  • Utvalet trer i funksjon frå d.d. – og skal også fungere som administrasjonsutval i Stad Kyrkjelege Fellesråd (etter 01.01.2020) inntil det nye fellesrådet har fått valt eige administrasjonsutval